Renovation Service

  • บริการออกแบบและก่อสร้างบ้านเก่าให้เป็นบ้านใหม่ โครงสร้าง งานสถาปัตยกรรม งานตกแต่งภายใน

  • บริการออกแบบและต่อเติมโครงสร้าง งานสถาปัตยกรรม งานตกแต่งภายใน

บ้าน (House)

อาคารพาณิชย์ (Commercial)

สำนักงาน (Office)

สามารถเลือกรับบริการ One stop Service หรือแยกส่วนได้
พื้นที่ให้บริการ : ทั่วประเทศ
อัตราค่าบริการงานรีโนเวทและต่อเติมเริ่มต้นงานก่อสร้าง  : เริ่มต้น 600,000 บาท
อัตราค่าบริการเริ่มต้นงานออกแบบงานรีโนเวทและต่อเติม : เริ่มต้น 100,000 บาท